เมนูหลัก

ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

1.  ชื่อผลงานเรื่อง    การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์

2. วัตถุประสงค์

          เพื่อพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง ในด้านการค้นหา การรายงาน และการจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ

3บทคัดย่อ

          ความเสี่ยงและความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญของโรงพยาบาล เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่น ความความศรัทธา ความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ ว่าได้รับการรักษาพยาบาลที่ดี มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ดังนั้นระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยจึงเป็นงานหลักที่สำคัญของโรงพยาบาล ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ.

          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จึงมีการพัฒนาระบบความเสี่ยง ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ การศีกษานี้เป็นการศึกษาพัฒนาเชิงระบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในด้านการค้นหา  การรายงาน และ การจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ระบบความเสี่ยงและความปลอดภัย  การกำหนดกลยุทธ และกิจกรรมในการดำเนินงาน การพัฒนาระบบ ผลการดำเนินงาน คือ  ได้พัฒนาระบบค้นหาความเสี่ยง การแบ่งระดับความเสี่ยง การจัดทำบัญชีความเสี่ยง และการรายงานความเสี่ยง รวมถึงการให้ความรู้ กับ บุคลากรทุกระดับ เรื่อง ความเสี่ยง จากผลการพัฒนาระบบพบว่า มีการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงทั้งหมดในปี 2553 จำนวน 557 อุบัติการณ์ แยกเป็น อุบัติการณ์ ระดับ 1-2 จำนวน 491 ครั้ง และระดับ 3-4 จำนวน 66 ครั้ง จำนวนอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่ได้รับรายงาน สูงกว่าในปี 2552 มากกว่าร้อยละ 10, อุบัติการณ์ในระดับ 3,4 ได้รับการแก้ไขและปรับปรุงภายในเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100 และ อุบัติการณ์ในระดับ 3,4ได้รับการติดตาม เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ ร้อยละ 100

          การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้องอาศัย ความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญ และต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมทั้งผู้บริหารควรให้การสนับสนุน พร้อมกับร่วมกระตุ้น การค้นหา การรายงาน จัดการความเสี่ยง ของเจ้าหน้าที่ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบงานทุกส่วน เพื่อนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในโรงพยาบาลต่อไป.
  link ภายในเว็บ

 

Copyright 2008 Department of Heath : Health Promotion Center 8 Nksw

ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
เลขที่ 
157 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000  โทร 0-5625-5451, 0-5632-5093-5 แฟกส์ 0-5625-5403
ติดต่อหน่วยงาน : hpc8@anamai.mail.go.th  ติดต่อเว็บมาสเตอร์ chaloernchai.r@anamai.mail.go.th